Skip to main content
Διάρκεια
42
μήνες (2002-2005)

Το πρόγραμμα κάλυπτε εν ολίγοις το γεωγραφικό χώρο της Μεσογειακής λεκάνης και μέσω των δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσιά του, στόχευε στα ακόλουθα:

 • Διατήρηση και προβολή της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η πρόκληση του εν λόγω σχεδίου ήταν να αναδείξει τους καλλιτέχνες και τεχνίτες από τις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης. Η προσπάθεια αυτή ενείχε την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστιθέμενη αξία των ειδών λαϊκής τέχνης, όπως αυτή μεταφράζεται σε ποιότητα τόσο ζωής, όσο και των ίδιων των προϊόντων.
 • Δημιουργία και ενδυνάμωση νέων διακρατικών σχέσεων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το πρόγραμμα στόχευε μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη της ελεύθερης ροής της τεχνογνωσίας, των μεθοδολογιών και των τεχνικών των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης, κυρίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, στόχευε στη συγκέντρωση και ανάπτυξη σχετικής νομοθεσίας και στην προστασία και ελεύθερη διακίνηση των ειδών λαϊκής τέχνης.
 • Ανάπτυξη της ενασχόλησης με τη δημιουργία ειδών λαϊκής τέχνης σε οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα.
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των γυναικών, ως «μέσων» ανάπτυξης και μεταφοράς της πολιτιστικής παράδοσης. Το πρόγραμμα στόχευε στο να τις συμφιλιώσει με τη χρήση των νέων εργαλείων και να τις εκθέσει στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, καθώς και να τις εκπαιδεύσει σε βασικές αρχές του Management και του Marketing, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, το σχέδιο ProDeCom, επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων, στις εξής δράσεις:

 • Δημιουργία και δημοσίευση οδηγού “Παραδοσιακές και εφαρμοσμένες τέχνες των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης”
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας αφιερωμένης στην παρουσίαση και προβολή των ειδών παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών των χωρών της Μεσογειακής λεκάνης
 • Κατάρτιση, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
 • Περιοδεύουσα διακρατική έκθεση παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών
 • Δημιουργία διακριτικής ετικέτας “Προϊόν πολιτιστικής ανάπτυξης”, η οποία θα επιτρέπει στον δημιουργό να εξασκεί την τέχνη του για βιοποριστικούς λόγους, αλλά και στον καταναλωτή να είναι πλήρως ενήμερος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό δημιουργήθηκε, επικροτώντας με την επιλογή του τον πλούτο και την ποιότητα των προϊόντων που προέρχονται από Παραμεσόγειες χώρες.

Ο ρόλος του ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ήταν να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αφενός προωθώντας τον Ελληνικό πολιτισμό και τις παραδοσιακές τέχνες μέσω του προγράμματος και μεταφέροντας γνώση και εμπειρία από την Ελληνική πραγματικότητα, και αφετέρου παρουσιάζοντας στους Έλληνες τον πολιτισμό και τις τέχνες των γειτόνων μας.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε σε όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, αλλά και:

 • Προέβη στη συλλογή υλικού που αφορά την πολιτιστική παράδοση διαφόρων περιοχών της Ελλάδας (είδη λαϊκής τέχνης, μοτίβα που χρησιμοποιούνται και συμβολισμός τους, τεχνικές και πρώτες ύλες κλπ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του οδηγού και του CD ROM.
 • Συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αφορούν το καθεστώς που διέπει τη δημιουργία, εκμετάλλευση και προώθηση των ειδών λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα, όπως σχετική νομοθεσία, πιθανά συστήματα ελέγχου ποιότητας και κ.α.
 • Διοργάνωσε πενθήμερο σεμινάριο για τις γυναίκες δικαιούχους του προγράμματος από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, στη Λάρισα, με γενικό τίτλο Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του σεμιναρίου, υποστηρίχθηκαν επιπλέον από επισκέψεις στο Πολιτιστικό Κέντρο και Λαογραφικό Μουσείο των Αμπελακίων, στο Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς και από διοργάνωση έκθεσης ειδών λαϊκής τέχνης των ίδιων των γυναικών στη Λάρισα.
 • Συνεργάστηκε στενά με το Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Ζαγοράς, προκειμένου ο συνεταιρισμός να λάβει ετικέτα πολιτιστικού προϊόντος, και με αυτόν τον τρόπο να προωθήσει τα προϊόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος Προγράμματος Αναπτυξιακό Πρόγραμμα στις Παραμεσόγειες χώρες
Τόπος υλοποίησης Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ιορδανία, Αλγερία, Μαρόκο, Παλαιστινιακά Εδάφη
Ομάδα στόχου Οι δικαιούχοι του προγράμματος ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες, οι οποίες ασχολούνται με τη δημιουργία ειδών παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών για βιοποριστικούς λόγους και προέρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και σύλλογοι διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών που συμμετείχαν.
Εταίροι Chambre des Beaux Arts de Mediterranee (Γαλλία), Jordan River Foundation (Ιορδανία), Noor Al Hussein Foundation (Ιορδανία), Femmes et Development en Algerie (Αλγερία), FEDA – Enterprises (Αλγερία), Human Resource Development Foundation (Τουρκία), Izmit City Assembly (Τουρκία), 7 Dimensions (Ιορδανία), Amicale Amitie Cooperation de Figuig (Μαρόκο), ERT 3 (Ελλάδα)
Προυπολογισμός O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 804.546 Ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Euromed Heritage της Υπηρεσίας Europeaid . Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχούσε στις δράσεις του ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ανήλθε στο ποσό των 51.125 Ευρώ.
Οικονομικός Απολογισμός / Χρηματοδότηση:40.900 Ευρώ προέρχονταν από την ΕΕ , ενώ τα υπόλοιπα 10.225 αποτελούσαν την ιδία συμμετοχή του φορέα
Κατάσταση Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα